უსაფრთხოების წესები

სამუშაოზე დაშვებამდე სს “ეპ ჯორჯია გენერაციის” კონტრაქტორებისთვის სავალდებულოდ გასატარებელი ღონისძიება/ინსტრუქტაჟები (ჩამოტვირთვა)

მომხდარი უბედური შემთხვევებისას პირველადი დახმარების ჩატარების ინსტრუქცია (ჩამოტვირთვა)

ჰიდროელექტროსადგურების ელექტროდანადგარების მომსახურე ელექტროტექნიკური პერსონალის შრომის დაცვის ინსტრუქცია (ჩამოტვირთვა)

ტვირთამწე მანქანების გამოკვლევისა და დამოწმების ინსტრუქცია (ჩამოტვირთვა)

შრომის დაცვის ინსტრუქცია ხიდურა ამწეების მემანქანეებისათვის (ჩამოტვირთვა)

ინსტრუქცია პროპან-ბუტანით, ჟანგბადით და აცეტილენით აირსაცეცხლე სამუშაოების წარმოების დროს (ჩამოტვირთვა)

გენერაციის დახურულ სივრცეში და სხვა საშის და მავნე პირობებში სამუშაოების შესრულების შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქცია (ჩამოტვირთვა)

უსაფრთხოების მოთხოვნები ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და რემონტის დროს (ჩამოტვირთვა)